Regulamin

Definicje

 1. Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-743 przy ulicy Jana Sebastiana Bacha 26A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123. Kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł., będący wydawcą portalu internetowego Nowemieszkaniedlamlodych.pl. Property Group Sp. z o.o. jest stroną umów o współpracę zawieranych w celu prezentacji ogłoszeń w Portalu.
 2. Nowemieszkaniedlamłodych.pl – internetowy portal działający pod adresem www.nowemieszkaniedlamłodych.pl, zwany dalej „Portalem”.
 3. Zamawiający – podmiot prowadzący działalność w zakresie sprzedaży nieruchomości lub będący reprezentantem innego podmiotu działającego w tym zakresie.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 5. Inwestycja – zespół budynków wielorodzinnych i/lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji, lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Zamawiającego. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję.
 6. Wizytówka firmy – informacje podawane przez firmy w celu reklamowania się w Portalu.
 7. Cennik – ustalone przez Serwis opłaty za umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Portalu.
 8. Regulamin – niniejszy dokument sporządzony przez Property Group Sp. z o.o., określający zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu.
 9. Rozpoczęcie wykonania zlecenia prezentacji – moment, od którego Portal rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej na emisji ogłoszenia.
 10. Wirtualny Spacer – połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi Użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po inwestycji.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Zamieszczanie standardowych ogłoszeń oraz wizytówek firm wiąże się z podpisaniem zlecenia prezentacji i uiszczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Korzystanie z Portalu, w tym zamieszczanie ogłoszeń i wizytówek firm jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Property Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym również za rzetelność i prawdziwość treści ogłoszeń.
 4. Property Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nie zawarte.

§2. Zasady rejestracji

 1. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń w Portalu jest rejestracja Użytkownika.
 2. Rejestracja firmy z branży nieruchomości dokonywana jest po podaniu jej nazwy, adresu siedziby firmy, adresu e-mail, telefonu, faxu, adresu strony internetowej, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Portalem wraz z jej numerem telefonu i adresem poczty e-mail, hasła oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (NIP, Regon, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz numeru rachunku bankowego.
 3. Warunkiem pozytywnego zakończenia rejestracji jest zaakceptowanie przez Portal informacji podanych w trakcie rejestracji – Portal powinien dokonać weryfikacji danych w ciągu 48 godzin.
 4. Zamawiający ma obowiązek aktualizowania danych podawanych w trakcie rejestracji. Informacje te winny być aktualizowane przy każdej ich zmianie. Portal może uzależnić świadczenie usług od potwierdzenia danych. Zamawiający w chwili dokonania rejestracji, wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie zamieszczonych informacji przez Portal.
 5. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Portal do kontaktu z Zamawiającymi w celu lepszego dostosowywania prezentowanych na Portalu treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, a także w celach statystycznych.
 6. Zamawiający ma możliwość dostępu do swoich danych i ich modyfikacji poprzez strony internetowe Portalu. Zamawiający może zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych, zaś Portal może odmówić usunięcia tych danych tylko w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 7. Użytkownicy Portalu, rejestrując się, wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Property Group Sp. z o.o.

§3. Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Zamieszczać ogłoszenia inwestycji i nieruchomości w Portalu mogą jedynie zarejestrowani Zamawiający. Zamieszczenie ogłoszenia następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego inwestycji oraz wprowadzenie niezbędnych informacji na temat wszystkich nieruchomości będących w aktualnej ofercie sprzedaży przedmiotowej inwestycji. Dopuszcza się również możliwość załączenia pliku w formacie wystandaryzowanym z danymi nieruchomości.
 2. Dla każdej prezentowanej inwestycji oraz nieruchomości istnieje możliwość dodania plików graficznych: wizualizacji, zdjęć lub innych materiałów przedstawiających inwestycję lub nieruchomości się w niej znajdujące.
 3. Po zamieszczeniu danych i wyborze cyklu rozliczeniowego, Zamawiający powinien wydrukować zlecenie prezentacji. Podpisane w dwóch egzemplarzach zlecenie prezentacji przez osobę/osoby upoważnione powinno zostać przesłane wraz z załączonymi dokumentami rejestrowymi Zamawiającego (NIP, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz pełnomocnictwo w przypadku, gdy zlecenie prezentacji zostało podpisane przez osobę nie umocowaną w dokumentach rejestrowych) na adres: Property Group Sp. z o.o. ul. Nowosielecka 14a lok.5, 00-466 Warszawa w ciągu 14 dni od daty dokonania rejestracji w Portalu.
 4. Niedostarczenie zlecenia prezentacji wraz z załącznikami może skutkować usunięciem przez Portal prezentacji Zamawiającego.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany zadeklarowanego uprzednio cyklu rozliczeniowego, zmiana cyklu winna być zgłoszona przez Zamawiającego najpóźniej na 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem nowego cyklu.
 6. Wynagrodzenie za prezentację ogłoszeń w Portalu winno być dokonane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rejestracji inwestycji lub ogłoszeń nieruchomości w Portalu. Portal zobowiązuje się do przesłania nie później niż do 5 (piątego) dnia roboczego faktury pro-forma z wyliczoną kwotą za następny cykl rozliczeniowy oraz za czas prezentacji inwestycji od dnia zamieszczenia ogłoszenia do rozpoczęcia pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego. Po wpływie należności na rachunek Property Group Sp. z o.o., Spółka wyśle do Zamawiającego fakturę VAT.
 7. Dostępne są następujące warianty cyklów rozliczeniowych: miesięczny, kwartalny, półroczny i roczny. Cykle rozliczeniowe niezależnie od dnia rejestracji i umieszczenia prezentacji w Portalu rozpoczynają się od każdego pierwszego dnia miesiąca, następującego po rejestracji.
 8. Uiszczenie należności za prezentację ogłoszeń w Portalu dokonywane jest z góry za każdy rozpoczęty cykl rozliczeniowy i winno być dokonane najpóźniej do każdego 5 (piątego) dnia licząc od rozpoczęcia cyklu, którego dotyczy płatność. Brak wpływu wynagrodzenia na konto Property Group Sp. z o.o. we wskazanym terminie może skutkować usunięciem prezentacji Zamawiającego z Portalu.
 9. Property Group Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić i przesłać fakturę na wskazany adres e-mail Zamawiającego w terminie do pierwszego dnia rozpoczynającego cykl, o którym mowa. Faktura VAT, na podstawie której dokonywana jest płatność, może być wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail i nie wymaga podpisu ze strony wystawcy ani też Zamawiającego.
 10. Po akceptacji danych i treści ogłoszenia oraz załączonych plików, co winno nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych, Portal zamieszcza prezentację inwestycji i ogłoszeń na stronie Nowemieszkaniedlamlodych.pl.
 11. Portal zastrzega sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia do prawidłowej kategorii.
 12. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 13. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 14. Zamieszczenie ogłoszenia dokonywane jest przy pomocy formularza dostępnego na stronie Portalu.
 15. W ogłoszeniu zabronione jest samodzielne zamieszczanie jakichkolwiek reklam lub treści promujących portale inne, niż Nowemieszkaniedlamlodych.pl lub usługi i produkty inne, niż nieruchomość opisana w ogłoszeniu. Umieszczanie w treści ogłoszeń reklam innych portali poprzez podanie ich nazwy, linków oraz plików graficznych, nie obrazujących dodanej oferty, jest zabronione.
 16. Zamawiający publikuje ogłoszenia wg aktualnie obowiązujących pakietów cenowych, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy o współpracy.
 17. Dla każdego pakietu cenowego istnieje możliwość dokupienia opcji dodatkowych, których wyszczególnienie zamieszczone jest w cenniku stanowiącym załącznik do umowy o współpracy z Zamawiającym.

§4. Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu

 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za to, aby nie naruszały one przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność treści ogłoszeń ze stanem faktycznym.
 2. Property Group Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zamawiających ogłoszeń, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ogłoszeniu niepełnych danych, treści nieprawdziwych, czy zapewnień o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w portalu, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 3. Portal ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia bez podania przyczyny i bez możliwości ewentualnej rekompensaty, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Portalowi, wprowadzające w błąd odwiedzających Portal lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 4. Zamieszczane w serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Portal, Zamawiający oraz Użytkownicy wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Property Group Sp. z o.o. za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Portalu.
 6. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działanie lub zaniechanie działań, prowadzące do jego obejścia.
 7. Portal nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, taką jak awaria łącz internetowych bądź serwera.
 8. Portal nie odpowiada za utracone dane wysłane przez Zamawiających i Użytkowników.
 9. Portal zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia i jego publikacji bez podania przyczyny.

§5. Dane osobowe

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Property Group Sp. z o.o. oraz udostępnianie podmiotom współpracującym z Property Group Sp. z o.o. jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie Spółki, w tym w celach statystycznych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144 poz. 1204, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Property Group Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
 4. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie go na adres e-mail: [email protected]

§6. Odstąpienia od zlecenia prezentacji

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia prezentacji najpóźniej w terminie 10 dni od daty jej zawarcia.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację nierzetelnego wykonania przez Portal usługi w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia.
 2. Reklamacje będą zgłaszane do Portalu elektronicznie na adres: [email protected] lub listownie na adres spółki.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Property Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie www.NoweMieszkanieDlaMlodych.pl
 2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2013 roku.